Thông báo

CONTENTS

    Thông báo tham gia cuộc thi "Giao thông thông minh"

    Sinh viên đăng nhập vào trang web sau để đăng ký và tìm hiểu về thể lệ cuộc thi:

    http://giaothong.go.vn hoặc http://gttm.go.vn


    TRƯỜNG ĐẠI HỌC
    LẠC HỒNG